iphone giá sỉ 11 pro max | iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512g

www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.com
0796070707 (Diễm) 0943000999 (Vũ)
F5 giá mới 08/08

iphone 11 LL chưa acti
64g đỏ_ new ==
64g đen new ==

64g tím. new ==
64g trắn new ==
64g vàng new ==
64g xanh new ==

____________________________
iphone pro LL chưa acti
64g đen_ new ==
64g xanh new ==
____________________________
promax LL chưa acti
64g đen_ new ==
64g vàng new ==
256 đen_ new ==
256 vàng new ==

____________________________
iPhone 11 LL
64g đen acti rồi ==
64g đỏ_ acti rồi ==
64g tím. acti rồi ==
64g vàng acti rồi ==
64g trắng acti rồi ==
64g xanh. acti rồi ==
pk zin fullbox +550k
____________________________
iphone pro LL
64g đen_ acti rồi ==
64g vàng acti rồi ==
64g xanh acti rồi ==
64g trắng acti rồi ==
pk zin fullbox +850k
____________________________
iphone promax LL
64g đen_ acti rồi ==
64g vàng acti rồi ==
64g xanh acti rồi ==
64g trắng acti rồi ==
_____
256g đen_ acti rồi ==
256g vàng acti rồi ==
256g xanh acti rồi ==
256g trắng acti rồi ==
pk zin fullbox +850k
____________________________

iphone 11 LL cũ còn BH
98% giãm 900k
98.5% giãm 300k

64g đen 99% 15.000
64g đỏ_ 99% 15.000

64g tím. 99% 15.200
64g vàng 99% 15.400
64g trắng 99% 15.400
64g xanh. 99% 15.600
____________________________________________
iphone 11 cũ hết BH
98% giãm 900k
98.5% giãm 300k
64g đen 99% 14.700
64g đỏ_ 99% 14.700

64g tím. 99% 14.900
64g vàng 99% 15.100
64g trắng 99% 15.100
64g xanh. 99% 15.400
____
128 đen 99% ==
128 đỏ_ 99% ==
128 tím. 99% ==
128 vàng 99% ==
128 trắng 99% ==
128 xanh. 99% ==
_____
256 đen 99% 15.900
256 đỏ_ 99% ==
256 tím. 99% ==
256 trắng 99% ==
____________________________
iphone pro LL cũ
98% giãm 900k
98.5% giãm 400k

64g đen_ 99% ==
64g vàng 99% ==
64g xanh 99% ==
64g trắng 99% ==

____________________________

iphone promax LL cũ
98% giãm 900k
98.5% giãm 400k
64g đen_ 99% 21.400
64g vàng 99% 22.400
64g xanh 99% 22.400
64g trắng 99% 22.400
_________________________________________
promax LL cũ hết BH
98% giãm 900k
98.5% giãm 400k
64g đen_ 99% 20.900
64g vàng 99% 21.600
64g xanh 99% 21.600
64g trắng 99% 21.500
__________

256 đen_ 99% 23.000
256 trắng 99% 23.000
256 vàng 99% 23.500
256 xanh 99% 23.500

____________________________
lưu ý : lẻ mua +400k
máy cũ bảo hành 7 ngày
máy new chỉ bao acti 1 ngày
máy cũ mất imei & màn hình ko bảo hành

tháo tem ko bảo hành mh face

____________________________
Tk Nguyễn Thị Vân
Vcb 0251007777777 | Scb 060799999999
Nguyễn Thanh Hậu
ACBbank 998012345678 | Tech 19030437128097

____________________________
0796070707 (Diễm) 0943000999 (Vũ)
14 kinh dương vương p13 Q6

www.iphonegiasi.vn @ www.iphonegiasi.com